دلتنگم دلگرفتم و می نویسم چون می دونم سالهاست خواننده ای ندارم دلتنگ دلتنگ شدنهای بی خودی ام  دلتنگ ترس از نبودن ها دلتنگ حرفهایی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 23 بازدید
خرداد 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
11 پست