ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

ساز میزنم،ساز می زنی

/ 1 نظر / 2 بازدید
مجید

ساز میزنم، ساز می زنی. زیر آواز می زنم، باز تو با ناز می زنی. دم از آغاز می زنم، پر پرواز می زنی. باز می زنی و باز می زنی و باز می زنی.