صدای دلنواز تو  آوازی است که روح مرا پرواز می دهد

پرواز به دیار امن بودن من و تو در کنار هم

دیاری چه در دسترس وقتی دستانت دستانم را در آغوش می گیرند

 و چه دست نیافتنی

وقتی نگاه نا محرمان نگاهمان را نشانه می گیرند

تا نبینیم

که هستیم

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
فاطمه

نو شدی بانو! مبارکه![گل][گل][گل] [سوال]

ن...

قشنگ بود[لبخند]