فریاد می زنم و در گلو خفه می شود

فریاد  می زنم و جز ناله ای نمی شنوم

فریاد  می زنم و از شدت صدا درد وجودم را فرا می گیرد

فریاد  می زنم و باز کسی نیست که مرا یاری کند ...

اصلا" آیا فریادٍ مرا یاری کننده ای هست؟

جوابش را می دانم و باز فریاد می زنم،فریاد می زنم،فریاد می زنم...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید