چنان از درد لبریزم که از وجودم فرو می ریزد

بی صدا فرو می ریزد واین من ام که تنها نگاه می کنم و در خود زار می زنم از این همه ناتوانی و عجز

 

/ 1 نظر / 6 بازدید